15.Юли.2024


Телевизия Трявна
Адрес: ул.Любен Каравелов 7
5350 Трявна
Тел.:(0677) 6-68-57
    0887 420 015
    0887 420 091
USD 1USD - BGN
USD 1GBP - BGN
USD 1GBP - BGN
Реклама


KAБЕЛНА МРЕЖА -> Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между СД„ Тв нет сателит- Кондуков и СИЕ”, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121261549 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча купел -2 бл.31 вх. Б, партер и търговски адрес гр. Трявна ул. Любен Каравелов №7 email: tns@tns-tryavna.net, и потребителите на услуги, по повод условията и реда за осъществяване на електронни съобщения чрез кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги.
1.1. Общите условия са задължителни за оператора и потребителите и са неразделна част от договора, сключен между тях.
1.2. Тези Общи условия са задължителни и за потребителите на оператора, които нямат сключен договор, но ползват услугите му.
1.3. Потребители на услугите могат да бъдат физически или юридически лица.
2. Общите условия влизат в сила 30 дни след публикуването им на страницата в интернет на (www.tns-tryavna.net) и представянето им на видно място в търговските обекти на оператора и имат действие спрямо всички потребители, които към датата на влизане в сила на Общите условия използват услуги му.
3. Приемането на общите условия от потребителите се извършва след запознаването им с тях, и чрез подписването на индивидуален договор при ползването на услугите.
4. С приемане на общите условия, потребителят се счита за информиран и дава изричното си съгласие, че данните, които предоставя или е предоставил, са предоставени доброволно, са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и могат да бъдат ползвани за целите предвидени в настоящите Общи условия, в договора и/или допълнително споразумение към него.
5. Оператора може да внася промени в общите условия по предложение на потребители, по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини или в следствие на промени в приложимото законодателство или препоръки на регулаторните органи на Република България.
6. Оператора уведомява по подходящ начин потребителите за изменения на Общите условия в 30-дневен срок преди влизането им в сила.
Всеки потребител при изменение на общите условия по инициатива на оператора има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от абоната.
8. Ако в посочения срок потребител по заварен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети.
9. Услугите, предоставяни от оператора са обществени електронни съобщителни услуги, като самостоятелни услуги или в пакет от услуги, както следва:
9.1. Разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), като основен или допълнителен пакет програми, предоставяни в некодиран или кодиран вид на потребителите. Част от програмите могат да бъдат допълнително криптирани с цел изискване на допълнително заплащане при тяхното потребление.
9.2 Достъп до Интернет чрез кабелен модем / EOC/, чрез оптика и чрез LAN. Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
9.3. Допълнителни услуги, като пренос на сигнали, допълнителен приемник за услугата и други по поръчка, телевизионен справочник и други свързани с осъществяване на електронно-съобщителни дейности.
9.4. 3а всички допълнителни услуги се изискват ползването на основна услуга. При прекратяване предоставянето на основната услуга за даден адрес или при прекратяване на договора за основната услуга за даден адрес, се прекратява предоставянето на допълнителната услуга/и за същия адрес, респективно се прекратява договора/ите за съответната допълнителна услуга/и за същия адрес.
10. Оператора предоставя услугите в съответствие с нормите на действащото законодателство, издаденото от комисия за регулиране на съобщенията (КРС) разрешение и допълненията към него.
11. Оператора може да предоставя услугите на определени категории потребители, инвалиди и лица със специални социални нужди, с търговска отстъпка от стандартните цени на услугите, по предварително определени преференциални условия.
12. Оператора осъществява стандартна инсталация и/или активира услугите, в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договора. Задължението на оператора отпада в случаите, когато потребителят не е осигурил дължимия достъп до помещението/адреса и/или не е осигурил достъп и/или не е съгласувал с етажната собственост извършването на инсталационната дейност в общите части.
12.1. При първоначална стандартна инсталация на адреса на потребителя могат да се изградят до 4 точки за свързване на крайни устройства към мрежата. Независимо от това дали инсталацията е била първоначална или последваща, ако се изграждат повече от 4 точки и/или се свързват повече от 3 крайни устройства на адреса на потребителя, тогава се инсталира усилвател за сметка на оператора.
12.2. Услуги по които са включени при първоначална стандартна инсталация за един адрес на потребител са както следва:
12.3. Услугата се предоставя на до 4 /четири/ броя телевизора на определен адрес.
12.4. Услугата се предоставя на един персонален/преносим компютър или на един безжичен рутер.
12.5. Крайни устройства. Ако оператора предлага за продажба крайни устройства, потребителите могат да ги закупят от него по цени, определени в актуална ценовата листа. като за всяко продадено устройство оператора гарантира осигуряване на 24 месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване, освен ако производителят на съответното устройство е определил друг гаранционен срок и/или условия.
12.6. Оператора има право да отдава под наем оборудване, включително и крайни устройства или да го предоставя за ползване (безвъзмездно или срещу парична гаранция/депозит) за срока на действие на договора за услуги.
12.7. Когато оператора предостави на потребителя оборудване, включително и крайни устройства, за ползване или под наем, се предоставят при условия и цени уговорени в договора, в допълнителното/ите споразумение/я към него, в настоящите условия или в ценовата листа.
12.8. Всяко отдадено под наем, предоставено за безвъзмездно ползване или срещу парична гаранция /депозит/ оборудване, включително и крайни устройства, е собственост на оператора и по време на действие на договора го подменя гаранционно или извънгаранционно за своя сметка. Потребителят подписва договор за избраната от него услуга.
12.9. При прекратяване на договора, или прекратяване на част от услугите за които е предназначено оборудването потребителят се задължава да го върне в пълен комплект и в състоянието във което го е приел, в работещ вид, като се отчита обикновеното му похабяване.
12.10. При повредено, неработещо или липсващо оборудване - собственост на оператора, потребителят дължи стойността на оборудването и прилежащите му компоненти, съгласно актуална ценова листа на оператора за устройства от този тип към датата на прекратяване на договора като се приспада еднократната сума от /депозит/ за ползване на оборудването заплатена първоначално от потребителя.

13. Договор за предоставяне на услуги.
13.1. Оператора предлага на потребителите си срочни договори с продължителност до 12 месеца или до 24 месеца и безсрочни договори при следните условия:
13.2. Срочните договори се сключват за определен срок. Безсрочните договори се сключват за неопределен срок. В случай, че никоя от страните не уведоми писмено другата страна 30 (тридесет) дни преди изтичане на определения в договор за услуги срок, че желае да прекрати договора за услуги, договорът се подновява автоматично.
13.3. В договора за предоставяне на услуги се посочват идентификационни данни на оператора и потребителят, услугите, които ще се предоставят на потребителя, срокът за ползване на услугите, цени, неустойки, лице за контакт от страна на потребителя, адрес за ползване на услугите, адрес за кореспонденция и получаване на фактури и други.
13.4. Договорът и/или допълнителното споразумение между оператора и потребителите се смята за сключен от датата на подписването му. Срокът на договора и/или допълнителното споразумение и отчитането на сметките започва да тече от датата на инсталиране, а при активиране на услугите – от момента на подписване на договора и/или допълнителното споразумение. Инсталирането на услугите се удостоверява с подписване на констативен протокол между оператора и потребителя който е неразделна част от договора.
14. Изменение и прекратяване на срочен договор за услуги.
14.1. Срочен договор може да бъде прекратен: при взаимно съгласие, изразено в писмена форма от страните.
14.2. Едностранно от оператора с 30 (тридесет) дневно предизвестие, отправено до потребителя.
14.3. Потребителите са задължени да върнат предоставеното за ползване или отдаденото под наем или срещу парична гаранция/депозит/ оборудване в работещ вид, като се отчита обикновеното му похабяване до 30 дневен срок от изтичане на предизвестието.
14.4. При настъпване на обстоятелства на непреодолима сила; при изпълнение на акт на компетентен орган; при заличаване на оператора от публичния регистър по чл. 33 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/.
14.5. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с двустранни писмени споразумения.
14.6. Изменение и прекратяване на безсрочен договор за услуги.
14.7. Безсрочен договор може да бъде прекратен едностранно от оператора или потребителя с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие отправено до другата страна.
14.8. Изменения и допълнения на безсрочен договор могат да бъдат извършвани с двустранни писмени споразумения.

15. Цени и такси.
15.1. Оператора събира от потребителите суми и такси за предоставяните услуги, както следва: месечна абонаментна такса за ползването на услугите (месечна такса), дължима за ползване на услугата .С цел избягване на съмнения, предплатен месец е всеки месечен период, първият от които започва от датата на активиране на услугата, а всеки следващ – от същата дата на всеки следващ календарен месец. Ако при прекратяване на действието на договора има останало неплатено дължимо възнаграждение от потребителя, последното се заплаща в срок от 3 дни, считано от датата на прекратяване на договора.
15.2. Възнаграждения за оказани консултации и техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната услуга, включително и за монтаж, поддръжка и ремонт на предоставеното електронно съобщително устройство (доколкото е приложимо), такси за предоставени разпечатки във връзка с ползването на услугата, и други изрично уговорени в договора възнаграждения. Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение възнаграждения се съдържат в ценовата листа на оператора.
15.3 Месечната такса може да варира в зависимост от вида на услугата, качествените параметри, предоставяния информационен капацитет, срок на договора и други фактори съгласно уговореното в ценовата листа на оператора и индивидуалния договор. Всички възнаграждения и такси за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата ценова листа на оператора и индивидуалния договор. Всички възнаграждения и такси се заплащат от потребителя до 20-то число на текущ месец. Цените за предоставените услуги се заплащат: в брой, във всеки офис на оператора, по банков път по уговорена в договора банкова сметка; чрез система за електронни разплащания. При плащане на възнагражденията и таксите по банков път или чрез система за електронни разплащания, плащането се счита за извършено от датата на заверяване на сметката на оператора с дължимите суми. При плащане по банков път всички банкови такси, комисионни и други дължими на банката плащания са за сметка на потребителя. Оператора издава и предоставя на потребителя документи за извършените от последния плащания, в съответствие с приложимото българско законодателство.
15.4. Оператора определя и променя цените за предоставяните услуги в съответствие с Глава тринадесета от Закона за електронните съобщения и актовете за прилагането му.Други такси, определени в действащата ценова листа, специални предложения и/или промоции;
15.5. За модеми, цифрови приемници или друго оборудване, отдадено от оператора потребителят дължи наем и/или парична гаранция/депозит/ в размери, определени в договора, допълнителното/ите споразумение/ия към него или в действащата ценова листа на оператора.

16. Защита на личните данни.
16.1. С оглед предоставяне на услуги, оператора има право да събира, обработва, използва и съхранява личните данни на потребителя, включително и данни за предоставяне на услугата, като адрес за ползване на услугата, адрес за кореспонденция, лице и данни за контакт и др.
17. С приемане на настоящите общи условия и с влизане в сила на настоящите и на изменения на тези общи условия, потребителят се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие относно обработването на личните му данни от оператора включително чрез събиране, обработване, използване, съхраняване и пр. за целите на изпълнение на договора за услуги и реализиране правата и законните интереси на потребителя и/или оператора по време и след прекратяване на договора за услуги, включително и за целите на събиране на задължения/вземания по всякакъв ред – съдебен и извънсъдебен. Потребителят се счита за информиран и декларира своето изрично съгласие, че оператора може да предостави личните данни на потребителя на компетентни държавни органи и/или институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число банки, кредитни бюра, агенции за събиране на вземания, дистрибуторите на услуги на оператора, търговските представители и партньори и на други лица.
18. Оператора има право да предоставя на потребителите чрез мрежата предлаганите услуги, да получава от потребителите съответните суми за предоставяните услуги в сроковете, определени в тези общи условия ,да дава указания и инструкции на потребителите за правилно използване на предоставеното оборудване, включително и крайните устройства;
18.1. Да прекрати без предизвестие предоставянето на услугите на потребител по договор, по който има забава в плащането, незабавно след изтичане на срока за плащане. За периода на спиране на предоставянето на услугите по реда на тази точка.
18.2. Потребителите заплащат цените в пълен размер. След заплащането изцяло на забавените задължения оператора възстановява предоставянето на услугите. В случай, че потребителят не заплати дължимите по договора, допълнителното споразумение и/или ценовата листа суми оператора има право да прекрати договора без предизвестие и без уведомление;
18.3. Потребителите получават обезщетенията, предвидени в тези общи условия, договора, допълнителното споразумение и/или ценовата листа.
18.4. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на потребителите при извършване на профилактика, ремонти и надстройки на мрежата .
18.5. Да откаже сключването на нов договор с лице, което има неуредени изискуеми задължения по друг договор, както и в случай на непредставяне на изискуемите документи за сключване на договор.
18.6. Да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че има достатъчно основания да смята, че потребителят препродава услуги или предоставя услуги на трети лица, несъгласувано с оператора.
18.7. При необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии, заплаха и/или инциденти, оператора има право да въвежда едностранно промени в условията на предоставяне на услуги на потребителите, без да носи отговорност спрямо тях.
19. Оператора има право да състави указател, в който да вписва данните имената, адресите на потребителите, заявени при регистрацията, както и предоставените номера на потребителите, но да не предоставя на трети лица информацията, включена в указателя.
20. Оператора има право да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуга с лицата, желаещи да станат потребители, както и да събират плащания от потребителите по договорите за услуги от негово име, както и да възлага на трети лица да осъществяват извънсъдебни и/или съдебни действия с цел събиране на задължения/вземания на оператора, като за целта може да им предостави лични данни на потребителите.
21. Оператора има право да упълномощава трети лица да осъществяват повиквания, да изпращат съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на услугите. За целите на предходното изречение предоставя на упълномощеното лице лични данни на потребителите.
22. Оператора не носи отговорност за качеството на услугата, когато: причината не е в мрежата; при непреодолима сила; при въздействие върху мрежата от трети лица и/или от потребителя;
23. Оператора не носи отговорност за начина, по който потребителят ползва мрежата и за всички последствия от това.
24. Оператора не носи отговорност в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на услугите, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи или записи (действия, познати като "cracking" или "hacking"), случаите на разкриването на паролата и на други лични данни от неоправомощени съгласно българското законодателство лица и в предвидените в действащото законодателство случаи;
25. Оператора не носи отговорност за предоставяните услуги в случаите, когато потребителят ползва или се опитва да ползва услугите на адрес, различен от адреса в договора, на който са инсталирани.
25.1. Оператора не носи отговорност, в случай, че потребителят не е изпълнил задълженията си, независимо дали са последвали или не вреди за потребителя и/или за трети лица.
25.2. Оператора си запазва правото да измерва и управлява трафика на данни в мрежата с цел постигане на по-надеждни и качествени услуги за потребителите, включително и да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата.
26. Оператора не носи отговорност за качеството и/или възможността за предоставяне/получаване на услугите, ако се ползва мрежа и/или част от мрежа, която не е собственост на оператора.
27. Оператора е длъжен: Да предоставя електронни съобщителни услуги в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани: - Безопасността на потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда; - Качеството на услугите. Във връзка с изпълнение на е длъжен: - Да използва само електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове; Да използва електронните съобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя; - Да използва технически изправни електронни съобщителни устройства; Да осигурява 24-часова техническа поддръжка на услугите посредством дежурни оператори; Да предоставя услуги на всички потребители при условията на равнопоставеност; Да не създава предимства на отделни потребители или група от тях по отношение на една и съща услуга. При по-продължителна профилактика (над шест часа), както и в случай на прекъсване или влошено качество на услугите поради ремонт или разширяване на мрежата, да уведомява предварително потребителите, като информацията по възможност се предоставя със съобщения, изпратени на електронната поща на потребителя. Предупреждението за профилактика се публикува 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато се извършва профилактика на мрежа, която не е собственост на оператора, но се ползва от оператора за предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, при условие че оператора не е бил своевременно уведомен за това; при необходимост от осигуряване на достъп до помещенията на потребителите за отстраняване на повреди, подмяна на инсталацията и др., да ги уведомява писмено, чрез съобщение на електронната поща на потребителя, или по телефона най-малко 24 часа преди искания достъп. Предварително уведомяване не е необходимо, ако съдействието на оператора е поискано от потребителя;
28. Да съхранява в срок от 12 месеца информация за всички разплащания и данните, необходими за тях и при писмено поискване от потребителя да му предоставя справки за извършените от него плащания. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до потребителите и тяхната дейност, без съгласието им, с изключение на случаите, предвидени в действащото българско законодателство; да спазва срока за първоначално включване на потребителите по тези общи условия; да отстранява повредите, предизвикващи влошаване качеството на услугите, в срок до 72 часа от получаване на уведомлението от потребителя. Това не се отнася за случаите, при които повредата, респективно влошаването на качеството се дължи на причини, свързани с електронната съобщителна мрежа на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги, която мрежа и/или услуги се ползват от оператора за предоставяне на услугите, предмет на настоящите общи условия; при повреди, възникнали по независещи от оператора и/или непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др., срокът за отстраняване на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство
29. Да оповести, чрез публикация на уебсайта си на адрес (http://tns-tryavna.net) както и във всичките си офиси, телефон (факс номер, адрес на електронна поща), на който да приема уведомления от потребителите за повреди и да регистрира всички заявени повреди по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване; да уведомява, чрез публикация на уебсайта си на адрес (http:// tns-tryavna.net), във възможно най-кратък срок потребителите за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната; да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;. да отговаря писмено на жалби, молби и предложения на потребителя в 30-дневен срок от получаването им; да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
30. Да гарантира конфиденциалността на съобщенията и защитата на данните на потребителите съгласно настоящите общи условия и съобразно действащото законодателство в областта на личните данни. да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

31. Отговорност на оператора.
31.1 При забава за първоначалното включване и активирането на услугите в срока от тези общи условия, оператора дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 0.5 % от първата месечна абонаментна такса, но общо не повече от 20%, освен когато забавянето се дължи на действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са причини извън контрола на оператора. За неотстранени по вина на оператора повреди в мрежата и съоръженията към нея, в резултат на които потребителя не е могъл да ползва една или повече от услугите повече от 3 /три/ дни през един календарен месец, оператора дължи обезщетение на потребителя в размер на дневната такса за ползване на услугите за всички дни, през които потребителят не е ползвал съответната услуга, умножена по коефициент /1,5% / Размерът на дневната такса за съответната услуга по предходното изречение се изчислява като месечната абонаментна такса се раздели на 30. Отговорността на оператора се реализира само на основание молба отстрана на потребителя, в който и да е от офисите на оператора който няма задължение да следи за всеки отделен случай и да прилага разпоредбата без да има искане за това от страна на потребителя.
31.2. При всички случаи оператора не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от наличие на някоя от следните примерно посочени хипотези: - Извършвани тестове от страна на оператора с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. При планирани тестове оператора уведомява предварително потребителя за датата и планираната продължителност на теста в разумен срок преди неговото провеждане; - Потребителят не изпълнява паричните или други свои задължения по договора със оператора; - Потребителя не се съобразява с техническите указания на Тв - оператора за ползване на услугата; - При настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от потребителя; - Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на оператора; - Налице е неработоспособност на глобалната Интернет мрежа или на мрежи извън контрола на оператора; повреди в преносната среда, включително техническа неизправност или други проблеми в електронната съобщителна мрежа на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които мрежи и/или услуги се ползват от оператора за предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия; неблагоприятни атмосферни условия и други; - Налице е неработоспособност на мрежата, преносната среда или оборудване между оператора и потребителя, ако не е по вина на оператора; - Потребителят не заплаща дължими възнаграждения към предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги или други дружества във връзка с изграждането и поддръжката на преносната среда; - Вреди, причинени на потребителя пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо потребителя.
31.3. Оператора не гарантира пренос на IP пакетите от и до информационни ресурси и връзки, доколкото съществуват локални проблеми с тези ресурси и връзки или съществуват особени права за достъп до такива ресурси, както и от и до заделения интерфейс на своя рутер от и до точкатa за достъп на потребителя, доколкото собствеността на електронната съобщителна мрежа (преносната среда) може да принадлежи на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги (в т.ч. БТК и др.) и качеството и параметрите им са извън контрола на оператора.
31.4. Оператора не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват пред ответната страна с удостоверение, издадено от съответния компетентен държавен орган или със сертификат за форс мажор, издаден от БТПП. В случай че форсмажорното събитие продължи повече от 30 (тридесет) последователни дни и няма признаци за скорошното му преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора за услуги, като писмено уведоми другата страна.

32. Права на потребителите.
32.1. Да получават една или няколко от услугите, предмет на настоящите общи условия, с качество и технически параметри, съгласно ценовата листа на оператора, неразделна част от тези общи условия, договора, подписан между страните и приложенията към него;
32. 2. Да уведомяват оператора за всички проблеми, свързани с ползването на услугите; да искат информация и справки по телефона съгласно тези общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от оператора.
33.3. Да подават жалби, молби и предложения до оператора, свързани с ползването на услугата и да получават отговори по тях.
33.4. Да прекратяват ползването на услугите по свое желание. след подаване на едномесечно писмено предизвестие до оператора, освен ако индивидуалният договор е с обвързващ срок; Да преустановят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 2 /два/ месеца, след подаване на едномесечно писмено предизвестие към оператора, освен ако индивидуалният договор е с обвързващ срок; да искат съдействие от оператора и да го информират за всякакви технически проблеми, възникнали във връзка с ползване на предоставяните услуги; 8. да получат обезщетение при виновно неизпълнение от страна на оператора на задълженията му по настоящия договор. Отговорността на оператора се реализира при условията и по реда от настоящите общи условия.

34. Задължения на потребителите.
34.1. Потребителите са длъжни: да осигуряват достъп на негови служители до помещенията си, както и да оказват всякакво друго съдействие, необходимо за изпълнението на задълженията на оператора във връзка с предоставянето на услугите; да ползват услугите в съответствие със законодателството на Република България, приложимото право, нормите на морала и Интернет етиката, като не извършват и не допускат лица или организации, на които са осигурили достъп до мрежите си, да извършват неправомерни действия; да предоставят на оператора или на съответните държавни органи информацията по предходната точка, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия; да оказват необходимото съдействие на оператора при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги. Контролът се осъществява от упълномощени от оператора лица; при желание за временно преустановяване ползването на услуги, да заплатят месечната абонаментна такса за месеца на предизвестието, както и да върнат на оператора предоставено електронно съобщително устройство за времето, през което няма да ползват услугата;. Да спазват указанията, инструкциите и предписанията на оператора за правилно ползване на крайните електронни съобщителни устройства; да използват само крайни електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове; да не извършват каквито и да е промени в крайните електронни съобщителни устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от оператора , да не променят своя IP адрес и/или MAC адрес. Да осъществяват връзка със сървъра на оператора с предоставените им права за достъп само от едно място в даден момент. Да не продават, предоставят под наем, или по друг начин да предоставят за възмездно или безвъзмездно ползване услугите на трети лица.
34.2. Да заплащат определените от оператора възнаграждения по начина и в сроковете за плащане, посочени от тези общи условия.
34.3. Да пазят доброто име и търговския имидж на оператора, както по време на действието на договора, така и след прекратяването му; да приемат услугата като подпишат констативен протокол след успешно завършване на съвместно проведени тестове; да заплащат всички дължими възнаграждения на съответните други предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги и търговски дружества във връзка с изграждане и поддържане на преносната среда между потребителите и оператора.
34.4. При наличието на компютърни вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на оператора или предоставянето на услугите, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай оператора си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема.. Да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на договора, включително и след прекратяване на действието му. Неправомерни действия по смисъла на настоящите общи условия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” (trojan horses) или предизвикване инсталация на вируси (virus), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна. За неправомерно действие се счита и всяко друго използване на предоставяна от оператора услуги в противоречие с изискванията на настоящите Общи условия, приложимото законодателство и/или права на трети лица.

35. Отговорност на потребителите.
35.1. Потребителите отговарят за вреди, причинени на оператора, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези общи условия.
35.2. Потребителите дължат на оператора обезщетение за всички просрочени задължения, в размер на 0,5% от просрочените суми дневно от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми.
35.3. Оператора има право да предприеме временни санкции в случай, че потребителите изпаднат в забава при изпълнение на парично задължение, използват услугите в нарушение разпоредбите на действащото българско законодателство, приложимото право, нормите на морала или Интернет етиката или нарушават друго свое съществено задължение по договора и настоящите общи условия. Временните санкции по смисъла на предходната точка включват спиране или ограничаване на техническите параметри на предоставяните услуги от страна на оператора. За прилагане на тези мерки оператора може, но не е длъжен да отправи 24-часово предизвестие с искане за преустановяване на нарушението. Прилагането на посочените санкции не освобождава потребителите от задълженията им за плащане на дължимите възнаграждения.

36. Решаване на спорове.
37. Споровете между оператора и потребителя се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
38. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.


 


©2017 TNS Всички права запазени
web-design
longgo.eu